STEM CENTER - santa clara university

zgf architects // santa clara, ca

SCU-3-1.jpg
SCU-3-2.jpg